“NAJVEĆA svjetska kamena kugla nalazi se u Zavidovićima” – Potvrđeno…

Otkriće nove kamene kugle u Zavidovićima u martu 2016. senzacionalno je odjeknulo u čitavom svijetu. Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” organizirala je široku medijsku kampanju u predstavljanju ovog prahistorijskog fenomena.

Još jednom se progovorilo o teritoriji Bosne i Hercegovine kao lokaciji drevnih civilizacija, znatno starijih od konvencionalnog viđenja ljudske prošlosti. S uzorcima smo se obratili na fakultete u Srbiji i Bosni i Hercegovini te sada predstavljamo analize do kojih smo došli.

Diplomirani geolog Miodrag Jovović iz Beograda je volonterski uradio petrografsku (makroskopsku i mikroskopsku) analizu uzorka kamene kugle, zaključujući da je “tekstura masivna” s prisustvom “kvarca, muskovita, oksida gvožđa, magnetita” – a “karbonatna osnova je bazalni cement”. Očigledno je prisustvo energetski aktivnih elemenata.

Na Rudarsko – građevinsko – geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli obavljeno je određivanje gustoće čvrstih čestica (odnos mase čestica prema njegovoj zapremini). Magistar geologije Mersudin Hodžić potpisao je izvještaj u kome je utvrđena vrijednost gustoće od 2,64 g/m3.

Volumen kamene kugle jednak je vrijednosti od 14,14 m3. Masu u kilogramima, nakon toga, jednostavno je odrediti umnoškom gustoće (“specifične težine”) i volumena. Masa kamene kugle u Zavidovićima iznosi 37,32 tone!

Velike kamene kugle od granodiorita sam vidio u Kostariki, od kojih je najveća dostizala masu od 25 tona. Na zapadu Meksika, kraj gradića Ahualco, na lokaciji “Piedras bolas”, vulkanske kamene kugle dostižu 35 tona.

Mjerenjima kamene kugle u Zavidovićima i poređenjem s do sada najvećim kuglama u Centralnoj Americi potvrđujem da je bosanska kamena kugla najmasivnija i najveća na svijetu.

Više na: www.piramidasunca.ba, Piše: dr. Semir Osmanagić.

error: Sadržaj je zaštićen !!